Zakład  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z zapisami pkt. XXIV, ust.1 SIWZ,  unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z „Regulaminem wewnętrznym na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim”), na „Zaprojektowanie i budowę systemu kogeneracyjnego w ramach programu 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe w ramach projektu pn. <<Budowa systemu kogeneracyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim>>”.Unieważnienie Kogeneracja